Image description

गणेश वंदन

प्रणवस्वरूपा मंगलमूर्ती अथर्वशीर्षदेवा

सिद्धीनायका ऋद्धीदैवता दिव्यपाद विभवा

 

कुमारगुरवा ज्योतिस्वरूपा धुंडिराज शुद्धा

अमितविक्रमा महाबाहवा भीमोदर बुद्धा

 

संकल्पेश्वर वरदमूर्तये पुण्या विघ्नेश्वरा

नमन अर्पितो ज्ञाना देई क्लेशा दूर करा

 

 

डॉ. निशिकांत श्रोत्री